आद्याक्षर सूची (222)

Feed-back system-A process whereby a part of the output is returned to the input of the system. It may be positive or negative depending on whether the phase of the feedback signal is in phase or out of phase with the input signal.

पश्चप्रदाय संस्था-उद्विष्टीचा काही भाग पद्धतीच्या निविष्टीकडे परत ज्यामुळे जातो अशी प्रक्रिया. पश्चप्रदाय संकेताची प्रावस्था निविष्टि-संकेताच्या प्रावस्थेशी जुळणारी आहे की जुळणारी नाही त्यानुसार ती धन किंवा ऋण असू शकते.

functional tolerance-Pharmacodynamic tolerance is a phenomenon of tolerance which occurs probably due to changes in the properties and functions of the tissue that makes them less sensitive to a given drug concentration.

कार्यात्मक सह्यता-ऊतींच्या गुणधर्मातील आणि कार्यातील बदलांमुळे निर्माण झालेली सह्यता, यालाच कार्यात्मक सह्यता किंवा औषधगतिकी सह्यता म्हणतात.

formulary-A book containing composition methods of preparation, uses, etc. of important formulation in current use.

सूत्रसंचय, योगसंहिता-सूत्रांचे पुस्तक, सूत्रपुस्तक; महत्त्वाच्या प्रचलित मात्रारूपांचे घटक तयार करण्याची पद्धती, उपयोग, इ. माहिती असलेला ग्रंथ.

flocculated suspension-A suspension in which particles are loosely bounded which give porous sediment that can easily be dispersed.

ऊर्णित निलंबन-ज्या निलंबनांमध्ये शिथिलबद्ध कण असून त्यापासून सच्छिद्र अवसाद मिळतो व तो सहजगत्या अपस्कृत होऊ शकतो, असे निलंबन.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)