आद्याक्षर सूची (302)

assumed mean

गृहीत मध्य [कोणतीही कामचलाऊ किंमत. वितरणाची परिबले सुलभ रीतीने काढण्यासाठी ज्या कामचलाऊ किंमतीचा उपयोग केला जातो तिला 'गृहीत मध्य' म्हणतात. खरे पाहता हा चुकीचा वाक्प्रयोग असून, नवीन आरंभबिंदू (new origin) ही संज्ञा अधिक योग्य आहे.]

assignable variation

निर्देशनीय विचरण [ज्या विचरणाचे कारण निश्चित सांगता येते त्याला 'निर्देशनीय विचरण' म्हणतात उदा. यंत्राची चुकीची ठेवण, वाईट कच्चा माल, कामगारांचे कमी प्रशिक्षण वगैरे.]

abrupt distribution

त्रुटित वितरण [संतत वारंवारता वितरणकक्षेच्या परिमित अंतिम बिंदूच्या ठिकाणी, वारंवारता व प्रथम अवकलज शून्य हे दोन्ही नसलेल्या वितरणाला 'त्रुटित वितरण' म्हणतात]

associate class

सहयोग वर्ग (प्रायोगिक संकल्पनांतील (design of experiments) उपचारांमध्ये (treatments) निरनिराळ्या प्रकारच्या साहचर्य गुणधर्माकरिता ही संज्ञा वापरतात. उदा.अंसंअखंसं (PBIBD) मध्ये.]

absorbing region

शोषक क्षेत्र [काही योगशील किंवा यादृच्छिक भ्रमण (random walk) प्रक्रमांत कणाच्या एका किंवा अधिक मितींतील भ्रमण क्षेत्रास मर्यादा घातल्यास कण त्या ठिकाणी पोचताच थांबतो. या भ्रमण क्षेत्रास 'शोषक क्षेत्र' असे म्हणतात.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)