associate class

सहयोग वर्ग (प्रायोगिक संकल्पनांतील (design of experiments) उपचारांमध्ये (treatments) निरनिराळ्या प्रकारच्या साहचर्य गुणधर्माकरिता ही संज्ञा वापरतात. उदा.अंसंअखंसं (PBIBD) मध्ये.]