Sustain

१ पोषण करणे २ कायम ठेवणे, राखणे ३ (निर्णय) उचलून धरणे ४ (to support by adequate proof) प्रमाणित करणे