Susceptibility

विवशता (स्त्री.), वेदनक्षमता (स्त्री.), ग्रहणक्षमता (स्त्री.), नाजूक मनोवृत्ती असणे (न.)