Sure

१ खात्रीचा, निश्चित, ठाम २ (secure) निर्धोक ३ (never failing) अचूक, adv. खात्रीने, निश्चितपणे