Support

१ पुष्टी देणे, पाठिंबा देणे, cf.Back २ आधार देणे ३ संभाळणे, पालन करणे ४ (as an institution) खर्च चालवणे ५ (to endure) सहन करणे, n. १ पाठिंबा (पु.) २ आधार (पु.)