Superscribe

१ पत्राचा मायना लिहिणे २ उपरिलेखन करणे ३ (पत्रावर) पत्ता लिहिणे