Substitution

१ -च्या ऐवजी ठेवणे (न.), -च्या जागी योजणे (न.) २ Gram.आदेशन (न.), आदेशक्रिया (स्त्री.)