Stir

१ हलवणे २ ढवळणे ३ थरारुन सोडणे ४ Law चेतवणे cf. Incite n.खळबळ (स्त्री.), क्षोभ (पु.)