Stay

१ थोपवून धरणे २ (of proceedings) तहकूब करणे cf. Postpone ३ वास्तव्य करणे, मुक्काम करणे, राहणे, n. १ थोपवणूक (स्त्री.) २ तहकूबी (स्त्री.) ३ वास्तव्य (न.), मुक्काम (पु.), राहणे (न.)