Station

१ स्थान (न.) २ स्थानक (न.), स्टेशन (न.) ३ केंद्र (न.) ४ ठिकाण (न.), v.t. ठेवणे