Stand for

१ (to be symbol of ) प्रतीक होणे, प्रतीक असणे २ (to contend openly on behalf of a principle) पाठींबा देणे ३ दर्शवणे ४ प्रतिनिधित्व करणे ५ -चे चिन्ह असणे ६ -साठी उभा राहणे