Stand

१ उभा करणे, उभा राहणे, उभा होणे २ असणे ३ सोसणे ४ (to hold good) लागू असणे, लागू पडणे (as in : shall stand so declared (असे घोषित झाल्याप्रमाणे लागू असेल) ५ टिकून राहणे, n.१ भूमिका (स्त्री.) २ स्थान (न.) दुकान (न.) ३ निधानी (स्त्री.) ४ (standing place for vehicles) तळ (पु.)