Stake

१ खुंटी ठोकणे, खुंट्या मारून आखणे २ पण लावणे, होड लावणे, बाजी लावणे, n.१ खुंटी (स्त्री.), खुंटा (पु.) २ पण (पु.), होड (स्त्री.) ३ खोल हितसंबंध (पु.)