Stage

१ अवस्था (स्त्री.), टप्पा (पु.) २ रंगमंच (पु.) ३ व्यासपीठ (न.) ४ रंगभूमि (स्त्री.)