Sort (class kind species)

तर्‍हा (स्त्री.), प्रकार (पु.), v.t. १ (to separate into sorts) विल्हेवारी लावणे २ वेगळे करणे, पॄथक करणे,