Slash

१ घाव (पु.) २ चाबकाचा फटकारा (पु.), कोरडा (पु.), v.t. १ जोराचा घाव घालणे २ कोरडे ओढणे