Sink

१ बुडवणे, बुडणे २ अखेरचे क्षण मोजणे ३ (to penetrate) रुतणे, भिनणे ४ दबणे, खोल जाणे, बसणे ५ (to decline) उतरणे, घसरणे, खालावणे ६ खचणे, खंगणे ७ (to dig as, a well, etc.) खोदणे ८ (to invest) गुंतवणे ९ (to reduce as a debt) कमी करणे, n. १ सांडवणी (स्त्री.) २ (a basin) कुंडी (स्त्री.)