Sin

१ पाप (न.) २ (offence)गुन्हा (पु.), अपराध (पु.) ३ पापाचरण (न.), दुष्कर्म (न.), v.i. १ पाप करणे २ अपराध करणे ३ दुष्कर्म करणे