Simple

१ साधारण २ साधा, सरळ, गुंतागुंत नसलेला ३ सुलभ ४ साधेपणाचा ५ भोळसट, बावळट ६ शुद्ध, निलाखस