Short

१ छोटा, लघु, लहान २ ठेंगू, बुटका ३ अल्प ४ -हस्व ५ आखूड, तोकडा ६ कमी, उणा ७ अल्पकालिक (to fall short of कमी पडणे, अपुरा पडणे)