Shift

१ बदलणे, पालटणे २ हलवणे, हलणे, n. १ पाळी (स्त्री.) २ बदल (पु.), पालट (पु.) ३ हलवाहलव (स्त्री.)