Sharp

१ तीक्ष्ण २ तीक्ष्ण धारेचा, तल्लख ३ तल्लख बुद्धीचा ४ तीव्र ५ टोक असलेला, अणकुचीदार ६ (very attentive) अतिसावध, कडक (पहारा इत्यादि) ७ चपळ ८ (fiery, violent)कडाक्याचा ९ (as, bends, curves, etc.) अचानक १० (as, sound) कर्कश, कानठळ्या बसवणारा, adv. बरोबर (as in : at seven sharp बरोबर सात वाजता)