Shadow

१ छाया (स्त्री.), सावली (स्त्री.) २ प्रतिबिंब (न.), पडछाया (स्त्री.) ३ (shelter) आसरा (पु.), v.t. १ काळवंडणे २ छाया करणे, आडोसा करणे ३ पाठलाग करणे