Serious

१ गंभीर २ कडक ३ (important, weighty) महत्वाचा, भारी ४ (earnest) आस्था असलेला, उत्साही (to take a serious n.otice of गंभीरपणे दखल घेणे)