Seed

१ बी पेरणे, बी लावणे २ बी तयार करणे, n. १ बी (स्त्री.), बी बियाणे (न.) २ Lit & Fig. बीज (न.)