Scrap

१ चिटोरा (पु.) २ (लोखंड वगैरेची) मोड (स्त्री.), v.t. १ मोडीत काढणे २ निरुपयोगी म्हणून टाकून देणे, त्याज्य ठरवणे