Scout

बालवीर (पु.), v.t.& i. १ (to reject with scorn or ridicule) धुडकवणे २ (to ridicule) रेवडी उडवणे ३ टेहळणे, नजर ठेवणे ४ माग पाडणे ५ बालवीराप्रमाणे सेवा करणे