Scourge

१ आसूड (पु.) २ (calamity) अरिष्ट (न.), संकट (न.), v.t. १ चाबकाने फोडणे २ पीडा देणे