Scoop

पोखरून काढणे, उकरणे, n. १ पोखरणी (स्त्री.), खवणी (स्त्री.) २ (long-handled ladle) पळा (पु.)