Satisfy

१ संतोष देणे, संतोष होणे, समाधान करणे, समाधान होणे २ फेड करणे ३ पूर्ती करणे, पूर्ती होणे