Sacrifice

१ त्याग करणे २ यज्ञ करणे ३ बळी देणे, n. १ त्याग (पु.) २ यज्ञ (पु.) ३ बलिदान (न.)