Regeneration

१ पुनर्निर्मिती (स्त्री.) २ पुनर्जीवन (न.) ३ नवचैतन्य (न.) ४ नैतिक उन्नयन (न.)