Regenerate

१ पुनर्निर्मिती करणे २ पुनर्जीवन देणे, नवचैतन्य आणणे ३ --ची नैतिक पातळी उंचावणे, नीतिमत्ता सुधारणे