Pool

१ Com. संचय (पु.) २ संकोष (पु.) ३ डबके (न.), v.t. १ संचित करणे २ संकोषित करणे