Nerve

१ Anat. चेता (स्त्री.), चेतनी (स्त्री.) २ Anat. मज्जातंतु (पु.), संज्ञातंतु (पु.) ३ हिंमत (स्त्री.) ४ चैतन्य (न.), उत्साह (पु.)