Negotiate

१ परक्रामित करणे २ वाटाघाटी करणे ३ (हुंडीचे) पैसे देणे, (हुंडीचे) पैसे घेणे