Neglect

१ दुर्लक्ष करणे २ हयगय करणे, n. १ उपेक्षा (स्त्री.) २ दुर्लक्ष (न.) ३ हयगय (स्त्री.)