Naturalist

१ निसर्गवादी (सा.) २ स्वभाववादी (सा.) ३ सृष्टिशास्त्रज्ञ (सा.)