Naturalise

१ अंगवळणी पाडणे, स्वाभाविक करणे २ (to grant the privileges of natural-born citizens) नागरिकत्व प्रदान करणे