Narrative

१ आख्यानत्मक २ कथाकथनात्मक, n. १ वृत्तांत (पु.), आख्यान (न.) २ कथा (स्त्री.)