Name

१ नाव (न.), संज्ञा (स्त्री.) २ (reputation, good or bad) ख्याति (स्त्री.), v.t. १ नावाने संबोधणे २ नाव देणे ३ सांगणे ४ (to nominate for appoint to a position etc.) नामित करणे