Juggle

हातचलाखी करणे, नजरबंदी करणे, n.हातचलाखी (स्त्री.), नजरबंदी (स्त्री.)