Judge

१ Law न्याय देणे, न्याय करणे २ मूल्यांकन करणे ३ (to form or pass an opinion) मानणे, वाटणे, n.न्यायाधीश (सा.)