Jobber

१ (middleman) मध्यजन (पु.), अडत्या (पु.), सटोडिया (पु.) २ (piece worker) उक्‍ते काम करणारा (पु.) ३ देशक (पु.) ४ (one who provoides labour in mills) मुकादम (पु.)