Feeling

१ मनोवृत्ती (स्त्री.) २ भावना (स्त्री.) ३ जाणीव (स्त्री.), संवेदना (स्त्री.) ४ स्पर्श (पु.)