Feed

१ (as a child etc.) भरवणे २ ( as cattle etc.) चारणे, चारा घालणे ३ खाऊ घालणे ४ खाणे ५ (graze)चरणे ६ भरणपोषण करणे, n.१ खाद्य (न.) २ चारा (पु.) ३ मात्रा (स्त्री.)