Drill

१ कवाईत करुन घेणे २ घोकून घेणे ३ भोक पाडणे, वेधन करणे, n. १ (military exercise) कवाईत (स्त्री.)२ घोकणे (न.) ३ (an instrument for making holes) गिरमिट (न.), वेधणी (स्त्री.)