Dress

१ पोषाख करणे २ प्रसाधन करणे ३ साफ करणे ४ Med.व्रणॊपचार करणे, पट्टी बांधणे ५ खाद्ययोग्य करणे ६ Geol.संस्करण, n.पोषाख (पु.)